09 ஜனவரி 2013

அனுபவங்களின் விளைச்சல் - க. அம்சப்ரியா - நான்காவது சிங்கம்" - மதிப்புரை

அனுபவங்களின் விளைச்சல் - க. அம்சப்ரியா
("நான்காவது சிங்கம்" கவிதைத் தொகுதி - மதிப்புரை)
காலச்சுவடு ஜனவரி 2013 இதழில் வெளியானது
(நன்றி: அம்சப்ரியா)
1 கருத்து: