13 ஜனவரி 2010

இதையும்

இன்னும் சற்று மேம்பட்டதாக
இன்னும் சிறிது சுரத்துள்ளதாக
இன்னும் கொஞ்சம் உவப்பானதாக
இன்னும் எப்படியெல்லாமோ
இருந்திருக்கலாம் என்கிறீர்கள்.

இந்த ஒரு சிறு வாழ்வில்
இந்தளவாவது இயன்றதே என்கிறேன்.
இதையும் எப்படியாவது புரிந்து கொள்ளுங்கள்
ஏனைய பிற யாவற்றையும் போல.
o

4 கருத்துகள்: