30 ஏப்ரல் 2009

விட்டுவிடுங்கள்...!

விட்டுவிடுங்கள்
என்னை.

உங்களின்
விளையாட்டுகளிலிருந்து.

உங்கள் விளையாட்டு விதிகளோடு ஏதும்
உடன்பாடில்லை எனக்கு.

அதிகமும் ஆசையுடன் ஆட வந்தவன்
குதூகலத்தைக் குலைத்தவை உங்கள் விதிகள்.

விளையாட்டு வினையாகும் வித்தை படித்தவனை - உங்கள்
வினையான விளையாட்டால் விலகச் செய்தவர்கள் நீங்கள்.

மேலும்

விளையாட்டை விளையாட்டாய்
விளையாடத் தெரியவில்லை உங்களுக்கு.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக